روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

سازمان ثبت احوال: از آغاز سال جاری تاکنون، امیرعلی و فاطمه از اسامی پرطرفدار ایرانیان برای پسران و دختران بوده است. همچنین نام‌های محمد، علی، امیرحسین و ابوالفضل در بین نوزادان پسر و نام‌های زهرا، حلما، یسنا و زینب در بین نوزادان دختر بیشترین فراوانی را داشته است. در سال ۹۷ به ازای هر ۱۰۶ دختر، ۱۰۰ پسر متولد شده است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی