جلسه هم اندیشی انتقال سالن تشریح پزشک قانونی از بیمارستان آموزشی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان به آرامستان شهرداری با حضور دادستان شهرستان، معاونت خدمات شهرسازی شهرداری، معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی و رییس بیمارستان در سالن کنفرانس بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان، طی این جلسه مقرر شد به زودی سالنی در آرامستان به این منظور اختصاص یابد و پس از تجهیز ، سالن تشریح این بیمارستان به آرامستان منتقل شود.