روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

۸۰ درصد سموم مصرفی در باغات پسته رفسنجان علیه آفت پسیل انجام ...به گفته رئیس جهاد کشاورزی رفسنجان مهمترین آفت پسته پسیل ( شیره خشک ) است و هم اکنون با توجه به شیوع این بیماری ۸۰ درصد از سمومی که برای مبارزه با آفات پسته در رفسنجان مورد استفاده قرار می‌گیرد در راستای از بین بردن پسیل است.

عبس حاج عبدالهی افزود: چهار نوع آفت شامل سن، سنک، پروانه چوبخوار و پسیل در باغات پسته رفسنجان قابل مشاهده است که باید برای جلوگیری از خسارت به درختان و از بین بردن محصول با آن ها مبارزه کرد که روش های مختلفی برای از بین بردن آفت ها وجود دارد و یکی از راه ها سمپاشی است.

وی مهمترین آفت پسته را پسیل عنوان کرد و ادامه داد: آفت های پروانه چوبخوار و سن در فصل بهار پدیدار می شوند و پسیل هم در اواسط اردیبهشت هر سال تا پایان فصل پائیز و برداشت محصول پسته گریبانگیر درختان پسته می شود.

حاج عبدالهی تصریح کرد: کشاورزان رفسنجان ۸۰ درصد سمومی را که برای مبارزه با این آفت ها تهیه می کنند صرف مقابله با آفت پسیل می کنند و ۲۰ درصد سموم جهت مبارزه با آفت های دیگر به کار می رود.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی