روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: بر اثر سه عامل سرمازدگی، گرمادزدگی و طوفان، بیش از 7000 میلیارد ریالی به محصول پسته سال جاری در رفسنجان خسارت وارد شد.


حسین رضایی افزود: بر اثر خسارت طوفان 14 فروردین ماه، سرمازدگی 17 فروردین ماه و گرمازدگی 23 تا 27 فروردین ماه بیش از 700 میلیارد تومان به پسته امسال شهرستان خسارت وارد شد.
وی افزود: پیش بینی ما این است که 35 هزار تن پسته امسال ما از بین رفته است.
وی با بیان اینکه رقم فندقی کمترین خسارت را داشته است، تصریح کرد: میزان خسارت در رقم فندقی 20 درصد، در رقم احمدآقایی 50 درصد، رقم اکبری 60 درصد، رقم کله قوچی 30 درصد و سایر ارقام 30 درصد بوده است.
رضایی در خصوص اینکه پیش بینی برداشت محصول امسال پسته رفسنجان چه میزان است اظهارنظری نکرد و گفت: پیش بینی میزان محصول امسال را در مرداد ماه اعلام خواهیم کرد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی