روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

23 May 2019
پنجشنبه 2 خرداد 1398
18 رمضان 1440

میگویند روزی ملک الشعرای بهار شاعر معروف در مجلسی نشسته بود و حضار برای آزمایش طبع وی چهار کلمه را انتخاب کردند تا وی آنها را در یک رباعی بیاورد.

کلمات انتخاب شده عبارت بودند از: خروس، انگور، درفش و سنگ

ملک الشعرای بهار گفت:

برخاسـت خروس صبح برخیز ای دوسـت      خــون دل انگور فکن در رگ و پــوست

عشق من و تو صحبت مشت است و درفش     جور دل تو صحبت سنگ است و سبوست

جوانی خام که در مجلس حاضر بود گفت: این کلمات با تبانی قبلی انتخاب شده اند. اگر راست میگوئید، من چهار کلمه انتخاب میکنم و شما آنها را در یک رباعی بیاورید.

سپس این چهار کلمه را انتخاب نمود: آئینه، اره، کفش و غوره.

بدیهیست آوردن این کلمات دور از ذهن در یک رباعی کار ساده ای نبود، لیکن ملک الشعرا شعر را اینگونه گفت:

چـون آینه نور خیز گشتی احسنت                         چون ارّه به خلق تیز گشتی احسنت

در کفش ادیبان جهان کردی پـای                         غــوره نشده موَیــز گشتی احسنت

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی