روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

20 July 2019
شنبه 29 تير 1398
17 ذی‌القعده 1440

میگویند روزی ملک الشعرای بهار شاعر معروف در مجلسی نشسته بود و حضار برای آزمایش طبع وی چهار کلمه را انتخاب کردند تا وی آنها را در یک رباعی بیاورد.

کلمات انتخاب شده عبارت بودند از: خروس، انگور، درفش و سنگ

ملک الشعرای بهار گفت:

برخاسـت خروس صبح برخیز ای دوسـت      خــون دل انگور فکن در رگ و پــوست

عشق من و تو صحبت مشت است و درفش     جور دل تو صحبت سنگ است و سبوست

جوانی خام که در مجلس حاضر بود گفت: این کلمات با تبانی قبلی انتخاب شده اند. اگر راست میگوئید، من چهار کلمه انتخاب میکنم و شما آنها را در یک رباعی بیاورید.

سپس این چهار کلمه را انتخاب نمود: آئینه، اره، کفش و غوره.

بدیهیست آوردن این کلمات دور از ذهن در یک رباعی کار ساده ای نبود، لیکن ملک الشعرا شعر را اینگونه گفت:

چـون آینه نور خیز گشتی احسنت                         چون ارّه به خلق تیز گشتی احسنت

در کفش ادیبان جهان کردی پـای                         غــوره نشده موَیــز گشتی احسنت

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی