روز نامه این هفته

دریافت نسخه همراه نامه رفسنجان

تبلیغات سایت

اوقات شرعی

19 August 2022
جمعه 28 مرداد 1401
21 محرم 1444

داستان شش نفر

گویند: حضرت آدم علیه السلام نشسته بود، شش نفر آمدند.

سه نفر طرف راستش

و سه نفر دیگر طرف چپ وی نشستند.

از اینها سه نفر سفید و سه نفر سیاه بودند.

آدم به یکی از سفیدها که سمت راست او نشسته بود، گفت: تو کیستی؟

گفت: عقلم.

فرمود: جای تو کجاست؟

گفت: مغز.

از دومی پرسید: تو کیستی؟

گفت: مهر هستم.

آدم علیه السلام پرسید: جای تو کجاست؟

گفت: در دل.

از سومی پرسید: تو کیستی؟

گفت: حیا هستم.

آدم علیه السلام سؤال کرد: جای تو کجاست؟

گفت: در چشم.

سپس آدم علیه السلام به جانب چپ نگاه کرد و از یکی از سیاهان سؤال کرد: تو کیستی؟

گفت: من تکبر هستم.

پرسید: جای تو کجاست؟

گفت: در مغز.

آدم علیه السلام پرسید: با عقل در یک جا هستید؟

گفت: من که آمدم، عقل می رود.

از دومی سؤال کرد: تو کیستی؟

گفت: حسد هستم.

آدم علیه السلام پرسید: جای تو کجاست؟

گفت: در دل.

پرسید: با مهر در یک جا هستید؟

گفت: من که آمدم، مهر می رود.

از سومی سؤال کرد: تو کیستی؟

گفت: طمع هستم.

آدم علیه السلام پرسید: جای تو کجاست؟

گفت: در چشم.

پرسید: با حیا در یک جا هستید؟

گفت: من که داخل شوم، حیا خارج می شود.

چرا حجاب؟ نوشته ابراهیم خرمی مشگانی

***

معجون محبت

فردى ازدواج کرد و به خانه جديد رفت ولی هرگز نمی توانست با همسر خود کنار بیاید آنها هرروز با هم جر و بحث می کردند روزی نزد داروسازی قدیمی رفت واز او تقاضا کرد سمی بدهد تا بتواند با آن همسر خود را بکشد داروساز گفت اگر سمی قوی به تو بدهم که همسرت فورأ کشته شود همه به تو شک می کنند پس سم ضعیفی می دهم که هر روز در خوراک او بریزی و کم کم او را از پای درآورى و توصیه کرد دراین مدت تا می توانی به همسرت مهربانی کن تاپس از مردن او کسی به تو شک نکند فرد معجون را گرفت و به توصیه های داروساز عمل کرد.

هفته ها گذشت. مهربانی او کار خود را کرد و اخلاق همسر را تغییر داد تا آنجا که او نزد داروساز رفت و گفت من او را به قدر مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد او بمیرد دارویی بده تا سم را از بدن او خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت: آن چه به تو دادم سم نبود، سم در ذهن خود تو بود و حال با مهر و محبت آن سم از ذهنت بیرون رفته است.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری آنی